ත්‍රිමාණ නියැදි සෑදීම

ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත වස්තූන් ඔවුන්ගේ භාවිතය නිරීක්ෂණය කළ හැකිය

අච්චු විවෘත කිරීමට පෙර, ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය මගින් පාරිභෝගිකයාට සැබෑ බෝතල් හැඩය, ගැලපුම් තොප්පි දැක ගත හැකිය. එය දැකීමට පහසු, වේගවත්.

පළමු අනුමැතියෙන් පසුව, තොග නිෂ්පාදනය සඳහා අච්චු සාදන්න.

351